BWC OHRID, We build the future together ...

Тел: ++389-46-279-010
Понеделник - Петок: 08:00 - 16:00

БВЦ Охрид , го застапува производството на својот Принципал BWC Beograd, на различни садови од полиетилен и полипропилен со различни димензиии форми, зависно од желбата на клиентите.

 1. Пречистувачи на санитарни отпадни води “TopolWater” s.r.o.
  • – Контејнерски тип (7-700 ES) – TOPAS S
  • – Со бетонски резервозари – MONOBLOK- T (100-500 ЕЖ), FLEXIDIBLOK (преку 500 ЕЖ)
 2. Сепаратори на нафтени деривати ,“BWEK-UK” и „BWK-UKS“, според лиценцата на чешката фирма “EKONA” s.r.o.;
 3. Сепаратори на масти и масла ,“BWC-LT”, според лиценца на чешката фирма “EKONA” s.r.o.;
 4. Садови и резервоари од полипропилен и полиетилен

Пречистувачи на санитарни отпадни води

ТOPAS S –контејнерски тип
 • - сепроизведува во големини од 7 -700 ЕЖ
 • - се користи за третман на санитарни отпадни води од : индивидуални куќи , хотели , деловни и стамбени згради, ресторани, училишта , магацински простори , бањи , спортски сали и сл.
 • - работат без бучавост
 • - едноставно вградување , без потреба од посебни градеќни зафати
 • - пречистената вида може да се користи за полевање на зелени површини
 • - садот изработен од полипропилен гарантира повеќедецениски животен век на уредот kont-tip По лиценца на TopolWater s.r.o., Република Чешка

Сепаратори на нафтени деривати BWEK –UK

 • – се изработуваат од полипропиленски плочи и се од контејнерски тип
 • – Се користат за чистење на отпадни води кои содржат деривати на нафта со густина од 600-950 kg/m3,
 • – Составени се од седиментационен (таложен) дел и дел со коалесцентно филтерско полнење .
 • – Производите се за проток од 3,0 – 250,0 l/s

Сепаратори на нафтени деривати од тип BWEK -UKS

 • – Изработени од полипропиленски полочи и се од контејнерски тип
 • – Служат за чистење на отпадни води со содржина на нафетни деривати со густина од 600-950 kg/m3
 • – BWEK-UKS,се составени од седиментационен (таложен) дел ,дел со коалесцентно филтер полнење и додатно сорпционо полнење кое е интегрален дел од уредот со големина 3-10 l/s, а кај поголемите уреди претставува физички засебна целина.
 • – Се проиозведуваат за проток од 3,0 – 250,0 l/s

Сепаратор на масти и масла

 • - Служат за пречистување на отпадни води кои содржат масти и масла од растително и животинско потекло, кои најчесто се создаваат во кујна за време на припремата на оброци .
 • – Изработени се од пресовани полипропиленски плочи
 • – Овие уреди се поставуваат илипред влевањето во јавна канализација или таму каде што замастената отпадна вода се дели ви засебен канализациски одлив и кора да се пречисти пред влезот во пречистувачот за биолошка обработка на санитарни отпадни води , што се наметнува како обврска за претходно издвојување на маснотиите со цел да се оствари исправна биолошка обработка и функционирање на пречистувачот.
 • - Се произведуваат за проток од 1 – 10 l/sec односно во зависност од бројот на оброци

Број на дневни оброци  Големина на сепараторот  ( l/s)
до 100 1
100-200 2
200-400 4
400-700 7
700-1000 10
 

Садови и резервоари

Зависно од барањата на клиентите , можеме да понудиме садови со различни форми и димензии изработени од пресовани плочи во фабриката „BWC-POLYPLATE“.